Oppløftende årsmøte

I underkant av 30 stemmeberettigede hadde møtt fram til årsmøtet som fant sted i klubblokalene. Det ser ut som det er vanskelig å få flere til å interessere seg for styre og stell. Sara Hemmer ble valgt til møteleder og gjorde som vanlig en sikker jobb.
Årsberetningen viser at klubben har hatt høyt aktivitetsnivå på alle plan. Det nye styret har hatt fokus på å rette opp økonomien, etablere en rullerende handlingsplan, videreføre klubbens sterke sportslige posisjon, jobbe med anleggssituasjonen og skøytehall, sørge for kontinuitet i skøyteskolen samt gjennomføre planlagte arrangementer. Dette er jo en ambisiøs liste, men vi må si at det meste har lykkes. Særlig er det gledelig at regnskapet viser et solid overskudd. Sportslig har det være mange gode resultater både plasseringsmessig og resultatmessig. Vi nevner landsmesterskap, pallplasser i norgesmesterskap, deltagelse i world cup og landskamper, veterannorgesmesterskap og sågar veteranverdensmesterskap og -verdensrekorder. Når det gjelder anleggssituasjonen har vi fått vite at servicebygget på Valle Hovin sannsynligvis vil bli revet i år, og at vi må leve med provisorier til en skøytehall blir reist. Det har vært stor innsats omkring en fremtidig skøytehall på Valle Hovin, og planene begynner å bli så konkrete at en kan håpe på 2020.
Det ble stemt over bare ett forslag, nemlig at budsjettet skal følge sesongen i stedet for kalenderåret. Hensikten er å gjøre planlegging og oppfølging enklere for styret, og det ble vedtatt. Medlemskontingent og treningsavgift ble beholdt uendret. Når det gjelder valgene til styret, ble Jo Wiklund valgt som nestleder, Nils Einar Aas som medlem og Cathrine Nordhus som varamedlem. De øvrige var ikke på valg. Når det gjelder komiteene, vil sammensetningen om litt vises under Adresser.  
Selv om styret har klart å snu det økonomiske resultatet fra i fjor, ble det presisert at økonomien i fremtiden er avhengig av at medlemmene viser vilje til dugnadsinnsats.

(Foto: Sven-Åge Svensson)

(Foto: Sven-Åge Svensson)