Klubbens årsmøte

Årsmøtet ble avholdt den 28.3. i Idrettshøyskolens lokaler. 25 stemmeberettigete hadde møtt fram. Det er ikke så verst, men det kunne godt vært flere. Leder Jo Wicklund ønsket velkommen og gikk gjennom de første punktene på agendaen. Sara Hemmer ble valgt til dirigent og Monika Risnes ble valgt til referent.

Det forelå en fyldig årsberetning som dokumenterte et høyt aktivitetsnivå. Vi la spesielt merke til de gode sportslige resultatene og at skøytehallen på Valle Hovin ser ut til å bli realisert med god påvirkning fra ASK. Klubbens regnskap viste et meget hyggelig resultat som følge av medlemmenes innsats på flere store dugnader gjennom året. Det gir også en viss reserve om det skulle bli trangere tider. Det var ikke innkommet noen forslag. Budsjettet skapte en viss diskusjon. Vi slites litt mellom Idrettsforbundets krav om at regnskapet skal følge kalenderåret mens det for klubben er mest hensiktsmessig å budsjettere for sesongen. Budsjettet ble vedtatt for sesongen, men vi må se om det er mulig å tilfredsstille begge behov. Medlemskontingent og treningsavgift ble holdt uendret.

Valgene gikk greit og i henhold til valgkomiteens innstilling. Det betyr at Jo Wiklund ble gjenvalgt som leder (ved akklamasjon). Ut av styret trer Nils Einar Aas og Karen Boldingh Deberhardt (vara). Inn kommer Kurt Feiring larsen og Signe Rambøl Alme (vara).